Rodiče základní školy Fr. Plamínkové v Praze 7 se bouří. Podepisují petici proti vyhlášení konkurzu na nového ředitele školy, která má pověst jedné z nejúspěšnějších v Metropoli. V dopise, který byl doručen i naší redakci, vyvracejí tvrzení, že zřizovatel měří všem ředitelům stejným metrem. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský odůvodňuje rozhodnutí rady tím, že současné ředitelce Jarmile Macečkové končí funkční období. Ovšem při ukončení funkčního období ředitelů jiných základních škol na Praze 7, konkurz vyhlášen nebyl, protože pro něj školské rady nehlasovaly, stejně jako u této školy.

Starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský vystoupení na kameru odmítl s tím, že by jeho vyjádření školu poškodilo. Proto jsme se obrátili na tiskový odbor úřadu městské části. A k případu se vyjádřili také zástupkyně petice rodičů za zachování funkce stávající ředitelky i odvolaná ředitelka školy Mgr. Jarmila Macečková

Podle vyjádření tiskového mluvčího Prahy 7 Martina Vokuše, že odvolání ředitelky školy s dobrými výsledky a vyhlášení konkurzu na její místo k destabilizaci školy nedojde. Ale jeho optimusmus jak rodiče žáků, tak i učitelský sbor nesdílí. Proto představitelé prdagogů poslali otevřený dopis nejen starostovi MČ Praha 7 Janu Čižinskému, ale i ministru školství Robertovi Plagovi, ve kterém svoje sdílejí obavy o budoucnost školy.

Otevřený dopis:

Otevřený dopis:
Mgr. Jan Čižinský
Úřad Městské části Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 170 00 Praha 7
Zaměstnanci ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ Fr. Křížka 2 170 00 Praha 7
V Praze dne 8. ledna 2020

Nesouhlas s konkurzem na místo ředitele ZŠ Fr. Plamínkové a žádost o jeho zrušení

Vážený pane starosto, jménem pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců naší školy ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ si dovolujeme obrátit se na Vás a zároveň na pana ministra Plagu s otevřeným dopisem s obavami o budoucnost naší školy, které se týkají odvolání současné ředitelky Mgr. Jarmily Macečkové a vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy.

ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ Praha 7 je školou s vynikajícím renomé, a to jak z hlediska výchovně vzdělávacího, složením vysoce kvalifikovaného pedagogického sboru či pozitivního školního klimatu, tak z hlediska ekonomického, příjemného pracovního i studijního zázemí a moderního vybavení. Za funkční období paní ředitelky Macečkové nedošlo k žádnému závažnému pochybení a nikdy nebyl žádný důvod k pochybám, že je jako paní ředitelka velice kompetentní a schopná.

V květnu loňského roku byla naše škola výborně hodnocena při kontrole ČŠI, která ve své závěrečné zprávě přímo zmiňuje, že „od posledního inspekčního hodnocení došlo ke změně ředitelky školy, která kontinuálně rozvíjí nastavenou koncepci výchovně vzdělávacího procesu a profilaci školy. Škola si udržuje vysoký standard vzdělávání v cizích jazycích.“ Naše škola také bez pochybení obstála při hloubkové kontrole hospodaření.

Školská rada dne 31. 10. 2019 vyhlášení konkurzu nedoporučila. Paní ředitelka Macečková předložila a obhájila u zřizovatele Hodnocení uplynulého období a Koncepci školy na další období. Přes všechny tyto skutečnosti byl dne 18. prosince 2019 vypsán konkurz na ředitele naší školy. Současná paní ředitelka zřizovateli dopředu avizovala, že v případě, že bude konkurz vyhlášen, konkurzu se nezúčastní.

Vyhlášení konkurzu považujeme za vyjádření nedůvěry zřizovatele k vedení naší školy. Pod vedením paní ředitelky Macečkové škola získala svou dobrou pověst, vybudovala stabilní, kvalifikovaný a přátelský kolektiv, ve škole vládne dobrá pracovní nálada. Žáci školu navštěvují rádi, jsme bezpečnou školou, která žákům poskytuje nejen prostor pro rozvoj jejich talentů, ale i pomoc při řešení nejrůznějších obtíží, díky zřízení Školního poradenského pracoviště. Na žáky jsou kladeny vysoké nároky nejen v oblasti vzdělávání, ale také na dodržování norem slušného chování, vzájemného respektu a spolupráce.

Z dalších úspěchů vybíráme například tyto: – naši absolventi jsou velmi úspěšní v přijímacím řízení na střední školy, máme vysoké procento přijatých uchazečů na víceletá gymnázia – žáci naší školy jsou vysoce úspěšní ve srovnávacích testech, např. v šetření mezinárodního projektu TIMSS 2019, kde jsme dosáhli velice dobrých výsledků – bylo zorganizováno množství akcí a projektů pro žáky školy (projektové dny, výměnné pobyty, zahraniční spolupráce, spolupráce s PedF UK a dalšími externími subjekty) – učebny, společné prostory školy a všechny kabinety jsou kompletně zrekonstruované – bezpečnost školy je zpřísněná kontrolovaným vstupem jiných osob – ve všech třídách je nový nábytek, některé mají zrekonstruované podlahy – všechny třídy mají moderní IT vybavení, většina interaktivní tabule

Vyhlášení konkurzu je tak jasným projevem nedůvěry zřizovatele v současné vedení a snahou o změnu v koncepci a směřování naší školy. Skutečnost, že byl konkurz vyhlášen, v nás vzbuzuje nejen otázky, jaký je skutečný cíl zřizovatele, ale také vážné obavy o další chod školy. Změna na pozici ředitele školy bude znamenat celkovou destabilizaci školy, změnu i ve složení pedagogického sboru, v odlivu kvalitních učitelů, a tím snížení kvality vzdělávání. Žáci naší školy a jejich zákonní zástupci zvolili naší školu právě pro její kvality, směřování, koncepci a Školní vzdělávací program. Obáváme se, že změnou vedení dojde k výrazným změnám i v těchto zásadních ohledech.

Paní ředitelka Macečková nám vždy byla oporou v naší práci. I proto my, zaměstnanci ZŠ Fr. Plamínkové, tímto vyjadřujeme plnou podporu paní ředitelce Macečkové. Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele považujeme za naprosto neopodstatněné a prosíme Vás o zrušení vyhlášeného konkurzu.
.

Redakce TV Praha 7 bude vývoj i nadále sledovat.