Program 5. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7
■ Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
■ Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu
2. Volba návrhového výboru
3. NÁVRH Stanov Sociálního fondu zaměstnavatele MČ Praha 7 a Zásad pro používání prostředků z tohoto fondu s účinností od 01.09.2019 – č- 1323
4. NÁVRH na projednání petice – Za změnu developerského projektu „Bydlení Jankovcova“(Pergamenka) – č. 1331
5. NÁVRH k závěrečnému účtu MČ Praha 7 za rok 2018 – č. 1310
6. NÁVRH rozpočtového opatření měsíce června 2019 (RO 54/2019) v celkovém objemu 172 000,- Kč (rozpočtově 172,0 tis. Kč) – v návaznosti na realizaci investiční akce, realizované prostřednictvím OVP: „instalování pítek na veřejných prostranstvích MČ Praha 7“ – č. 1316
7. NÁVRH na převod ideálního podílu ve výši id. ¼ pozemku parc.č. 1260/3, o výměře 1m2 (zahrada), v k.ú. Komárov u Hořovic, obec Komárov – č. 1321
8. NÁVRH na konkrétní vyjádření MČ Praha 7 z titulu spoluvlastníka domu U Studánky 10/587 k návrhu druhého spoluvlastníka na odkoupení podílu MČ Praha 7, učiněnému dne 02.04.2019 a doplněného dne 11.05.2019, po výzvě Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 29.05.2019 – č. 1327
9. NÁVRH na revizi podaných žádostí MČ Praha 7 o svěření a odejmutí nemovitého majetku hl. m. Prahy – č. 1320
10. NÁVRH na zřízením úplatného věcného práva – břemene – pozemkové služebnosti, na dobu neurčitou, na pozemcích parc. č. 1561 a 1560, vše v k.ú. Holešovice, (areál ZŠ a MŠ Umělecká), společnostem Pe3ny Net s.r.o., IČO: 27252183 a T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, v souvislosti s plánovaným uložením jejich podzemního vedení sítě elektronických komunikací – č. 1322
11. NÁVRH na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019 – č. 1308
12. NÁVRH stanoviska MČ Prahy 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem (dále jen Návrh) podaný navrhovatelem KOVOSLUŽBA Praha, a.s. prostřednictvím Městské části pro pozemek č. parc. 898 k. ú. Holešovice – č. 1313
13. NÁVRH stanoviska MČ Prahy 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem (dále jen Návrh) podaný navrhovatelem FINEP Modřany a. s. prostřednictvím Městské části pro části pozemků č. parc. 425 a 457/7 k. ú. Holešovice – č. 1309
14. NÁVRH k vyhlášení stavu klimatické nouze – č. 1330
15. NÁVRH na uplatnění možnosti nákupu energie z obnovitelných zdrojů (záruky původu) v rámci aktuálních a budoucích nákupů energií na komoditní burze, v souvislosti s vyhlášeným stavem klimatické nouze na MČ Praha 7 – č. 1329
16. INFORMACE o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2019 – hlavní činnost – č. 1311
17. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1317
18. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – č. 1318
19. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dnu 11.06.2019 z důvodu aktuálnosti) – č. 1333
20. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. čtvrtletí 2019 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti – č. 1319
21. INFORMACE ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1.čtvrtletí 2019 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1328
22. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1332
23. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1312
24. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1314
25. Dopisy, adresované Z MČ P7
26. Různé
27. Závěr