Záznam 1. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 28. ledna 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Na pořadu byly projednávané následující body

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů.


Záznam 1. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, které se konalo v pondělí dne 28. ledna 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

Na pořadu byly projednávané následující body

▪ Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů.

● Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1

● Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového výboru

3. NÁVRH na schválení akčního plánu pro rok 2019 – e. č. 1192

4. NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2024, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2019, návrh rozpočtů pro rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2021 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.) – e. č. 1188, část I. a část II.

5. NÁVRH na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019 – e. č. 1185

6. NÁVRH na uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha 7 a společností Vivus Osadní a.s., IČO: 27430367, za účelem nabytí pozemku parc. č. 1057/3 v k.ú. Holešovice (areál ZŠ Tusarova), do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa nemovitostí MČ Praha 7 – e. č. 1182

7. NÁVRH na schválení projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7″ a Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi MČ Praha 7 a společnostmi Člověk v tísni, o. p. s., IČO: 257 55 277 a 7U s.r.o., IČO 264 18 274 – e. č. 1190

8. NÁVRH na schválení pravidel školních participativních rozpočtů v základních školách v Praze 7 pro rok 2019 – e. č. 1193

9. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – e. č. 1189

10. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – e. č. 1191

11. INFORMACE o postupu právního zajištění přístupu k nebytovému objektu ve vnitrobloku domu Veverkova 10/1418 (pozemek parc. č. 2057/3, 2057/2, vše k. ú. Holešovice) – e. č. 1184

12. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7

13. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – e. č. 1186

14. NÁVRH na schválení Rámcového plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2019 – e. č. 1187

15. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – e. č. 1197

16. NÁVRH na schválení Rámcového plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2019 – e. č. 1198

17. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – e. č. 1195

18. NÁVRH na schválení Rámcového plánu činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 – e. č. 1194

19. NÁVRH na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí Praha 7 a členkou Zastupitelstva MČ Praha 7 – e. č. 1196

20. Dopisy, adresované Z MČ P7

21. Různé

22. Závěr