Botanická zahrada hl. m. Prahy představila projekt vlastní fotovoltaické elektrárny. Jedná se o projekt v rámci nového areálu návštěvnického centra a výstavního sálu. Zmíněný multifunkční objekt se pro návštěvníky otevře v červnu.

Využití udržitelných zdrojů energie je součástí projektu ELENA Prague Energy (PENERGY). Ten se zaměřuje na snižování energetické náročnosti objektů a využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ve vlastnictví města. Z tohoto programu plyne i financování. Botanická zahrada je jedna z prvních příspěvkových organizací v Praze, která se zapojila.

Realizaci i samotnou instalaci fotovoltaických panelů v zahradě provádí městská společnost Technologie hlavního města Prahy, a. s.

Příznivý sluneční svit areálu velikou výhodou

„Projekt uplatnění alternativních zdrojů energií jsme připravovali již od roku 2021. Jeho součástí je i využití vlastních fotovoltaických elektráren v areálu zahrady. Tím chceme dokázat významný podíl spotřeby elektrické energie pokrýt z vlastních zdrojů na slunečném jižním svahu“. Informoval Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Ředitel upřesnil, že první fotovoltaické panely byly nainstalované na nový objekt zázemí pro zaměstnace. A to v rámci areálu návštěvnického centra s výstavním sálem, kde udržitelně vyrobená energie najde své využití. Následovat bude další solární elektrárna pro skleník Fata Morgana a pěstební zázemí.

Zmínil také, že fotovoltaika není jedinou technologií, kterou do budoucna hodlá Botanická zahrada v Troji využívat pro snížení energetické náročnosti svého provozu.

V roce 2020 hlavní město přijalo klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 %, a to vůči roku 2010. To znamená zásadní redukci uhlíkové stopy a výrazné navýšení podílu elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů.


Mohlo by vás zajímat

Botanická zahrada v Troji nabízí aktivity pro seniory i vnoučata
Vydejte se do skleníku Fata Morgana za křehkou motýlí krásou


Podle Jany Komrskové, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí, hlavní město podporuje veškeré projekty, jejichž cílem je efektivní úspora energii. A také prokazatelné zlepšení životního prostředí v Praze. Je proto logickým krokem, že jedním z prvních míst, kde je zahájen projekt využití udržitelných zdrojů energií, je právě botanická zahrada.

Na výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE) má botanická zahrada připravené dva projekty. Prvním z nich je realizace FVE v rámci objektu návštěvnického centra a výstavního sálu v Nádvorní ulici. Dalším plánovaným projektem je FVE u skleníku Fata Morgana. Instalována bude na plochách za skleníkem, které nemohou být využity pro expoziční účely.

Solární energie pokryje nezanedbatelnou část provozu

FVE bude napojena na vnitřní elektrorozvody areálu u skleníku Fata Morgana, tedy pěstebního zázemí a objektu restaurace a pro technologie vodních prvků. Zde bude používána pro vlastní spotřebu. V projektu fotovoltaických elektráren v botanické zahradě se počítá s instalací celkem až 222 panelů.

Projekt fotovoltaiky v areálu botanické zahrady realizuje mětská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). Ta je mimo jiné správcem sítě veřejného osvětlení a servisním partnerem další technologické infrastruktury kritické pro chod metropole.

„Výstavba solárních elektráren je jednou z našich činností v oblasti obnovitelných energií a chytrých řešení pro Prahu. V letošním roce předpokládáme realizaci zhruba pěti desítek instalací FVE na střechách budov v majetku hlavního města. Půjde o celkovém instalovaném výkonu cca 1 MW“ uvedl Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP.

Botanická zahrada Praha je jednou z prvních příspěvkových organizací, které se do projektu ELENA Prague Energy (PENERGY) zapojily. Pražské společenství obnovitelné energie spolu s THMP zajišťuje instalace fotovoltaiky pro městské organizace, zařízení a objekty.

Výstavbou panelů pro THMP projekt nekončí. Obchodník s elektrickou energií umožní zapojení vyrobené energie do spotřeby města nejen v rámci botanické zahrady.

Instalace FVE patří do projektu sdílené energetiky, kdy jednotlivé zapojené organizace a subjekty v rámci hlavního města Prahy budou sdílet vyrobenou elektrickou energii. To povede k ekonomičtějšímu a ekologičtějšímu nakládání s energetickými zdroji.

Autorka: Darina Miklovičová
Foto: Autorka