Přenos jednání 3. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 7 které se konalo v pondělí dne 16. dubna 2018 ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 od 17:00 hodin.
Projednávány byly následující body

Záznam jednání 3. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 7 které se konlo v pondělí dne 16. dubna 2018 ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 od 17:00 hodin.

Projednávány byly následující body

1. Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1

2. Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

3. Zahájení – schválení programu

4. Volba návrhového výboru

5. NÁVRH na stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018

6. NÁVRH na schválení poskytnutí daru a výpůjčky složkám integrovaného záchranného systému

7. NÁVRH na schválení Zásad finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7 a textu vzorové smlouvy o spolupráci


Mohlo by Vás zajímat

Občané Prahy 7 mohou dohlížet na hospodaření radnice


8. NÁVRH o provedených rozpočtových opatřeních – sumarizace za období září, říjen, listopad a prosinec 2017

9. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2018 (RO 24/2018) – za účelem zapojení zůstatků vlastních fondů MČ Praha 7 (Fond rozvoje a rezerv, Humanitní fond a Ekologický fond) z roku 2017 do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2018

10. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2017 – hlavní činnost

11. NÁVRH na odpis pohledávek – Byty nebydlící – NBP (nebytové prostory) nebydlící – Zemřelí – Ostatní pohledávky

12. Informace k rozhodnutí Rady MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti 7U s.r.o. k předloženým rozborům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za rok 2017

13. NÁVRH na schválení změn Zakladatelské listiny společnosti 7U s.r.o, IČO 264 18 274, sídlem Ortenovo nám. 947/12a 170 00 Praha 7

14. NÁVRH na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury společnosti DOX PRAGUE, a. s., IČO: 271 77 718 za účelem podpory akce Máme otevřeno 2018, pořádané v termínu 26. 04. 2018 na území MČ Praha 7

15. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

16. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

17. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

18. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

19. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání MČ Praha 7 v období mezi 1. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

20. Dopisy, adresované Z MČ P7

21. Různé

22. Závěr