☀ Přenosy i následné záznamy realizuje MČ Praha 7

Na programu byly projednány následující body:

1 Zahájení a schválení programu 3. zasedání ZMČ

2 Připomínky k zápisu z předešlého zasedání ZMČ

3 Volba návrhového a volebního výboru

4 Dotazy a připomínky občanů

5 Dotazy a připomínky občanů 2 (bod programu zařazený na 18 hodinu)

6 Návrh na schválení Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 s účinností od 08.04.2019

7 Návrh ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018 – hlavní činnost

8 Návrh ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

9 Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2019 (RO 23/2019) – za účelem zapojení nedočerpaných zůstatků dotací z Operačních programů Praha – pól růstu a Zaměstnanost z roku 2018 do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2019.

10 Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2019 (RO 24/2019) – za účelem zapojení zůstatků vlastních fondů MČ Praha 7 (Fond rozvoje a rezerv, Humanitní fond a Ekologický fond) z roku 2018 do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2019 a navýšení objemu (tvorba) Humanitního fondu dle Pravidel hospodaření Humanitního fondu

11 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/19-Z ze dne 28.01.2019 na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče oveřejný prostor pro rok 2019

12 Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících únor-březen 2019

13 Návrh na poskytnutí finančního účelového neinvestičního příspěvku PO MŠ a ZŠ MČ Praha 7 v rámci podpory tělovýchovy dětí a mládeže v roce 2019

14 Návrh Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. 2019/KST/1 mezi MČ Praha 7 a společnostmi Člověk v tísni, o. p. s., IČO: 257 55 277 a 7U s.r.o., IČO: 264 18 274, v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7“

15 Informace o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019

16 Informace o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

17 Informace o postupu výstavby nové radnice MČ Praha 7

18 Informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019

19 Informace o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019

20 Informace o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019

21 Dopis adresovaný Zastupitelstvu MČ Praha 7

22 Návrh na volbu členky Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

23 R ů z n é