Záznam 10. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 4. prosince 2017 od 17:00 hodin Na programu řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 byly projednány následující body:

Záznam 10. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 4. prosince 2017 od 17:00 hodin Na programu řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 byly projednány následující body:

Na programu řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 budou projednány následující body:

Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového a volebního výboru

3. NÁVRH na poskytnutí odměn členům komisí Rady městské části Praha7, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 7 a členům Redakční rady Hobuletu, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 7 za rok 2017

4. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 ke 3. čtvrtletí 2017 – hlavní činnost

5. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 166/2017) v celkovém objemu 235 000,- Kč (rozpočtově 235,0 tis. Kč) – úprava rozpočtu ORJ 417, OŠK za účelem poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školským příspěvkovým organizacím (ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ Korunovační, ZŠ Strossmayerovo nám.)

6. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 167/2017) v celkovém objemu 60 000,- Kč (rozpočtově 60,0 tis. Kč) – úprava rozpočtu ORJ 417, OŠK za účelem poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školské příspěvkové organizaci (ZŠ Korunovační) na realizaci projektu „Angličtina s rodilým mluvčím“

7. NÁVRH na zapojení finančních prostředků na tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2017 a to za období červenec až říjen 2017 – rozpočtové opatření měsíce prosince 2017 (RO 168/2017)

8. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 173/2017) v celkovém objemu 450 000,- Kč (rozpočtově 450,0 tis. Kč) z důvodu potřeby provedení přesunů a úprav neinvestičního příspěvku zřizovatele (MČ Praha 7) pro příspěvkovou organizaci Pečovatelské centrum Praha 7 v rámci rozpočtu ORJ 0516, OSZ a úpravu mzdového limitu střediska Dětské denní jesle

9. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 175/2017) za účelem posílení upraveného rozpočtu odboru majetku, ORJ 809, OMA v objemu 300 000,- Kč (rozpočtově 300,0 tis. Kč) – na realizaci investiční akce „Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537“ – zařazení nové investiční akce do rozpočtu OMA – s označením ORG 507017

10. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1.-3. čtvrtletí roku 2017 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

11. NÁVRH na převod nemovitých věcí pozemků parc. č. 763 v k.ú. Holešovice, z majetku 7U s.r.o., pod kterým se nachází podzemní objekt garáží svěřený MČ Praha 7, na hl. m. Praha se svěřením správy MČ Praha 7 a započtení vzájemných pohledávek

12. NÁVRH na zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice, pro Českobratrskou církev evangelickou

13. NÁVRH na zřízení věcných práv – břemen – pozemkových služebností stezky a cesty, přes služebný pozemek parc. č. 1502/1 v k.ú. Holešovice (Schnirchova 26/1373)

14. NÁVRH na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 v pozici zakladatele Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci, s postupem likvidátora ve věci pozemku parc. č. 596 s domem č.p. 851, k.ú. Bubeneč, a zbylých pohledávek z pronájmu nemovitých věcí

15. NÁVRH na koncesní řízení na provozování Nemocnice Na Františku

16. NÁVRH na poskytnutí finančního účelového neinvestičního příspěvku PO ZŠ MČ Praha 7 v rámci podpory tělovýchovy dětí a mládeže v roce 2017“

17. INFORMACE o změně organizace parkování v ZPS na území MČ Praha7 v termínu 23.12.2017-1.1.2018

18. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti 7U s.r.o. za 1.-3. čtvrtletí roku 2017 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti

19. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 9. a 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

20. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

21. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období v období mezi 9. a 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

22. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. a 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

23. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. a 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

24. Dopisy, adresované Z MČ P7

25. Různé

26. Závěr