Záznam jednání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 7 které se konalo v pondělí dne 14. května 2018 ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 od 17:00 hodin. Přenosy pořizuje MČ Praha 7.
Na programu budou projednány následující body:


Záznam jednání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 7 které se konalo v pondělí dne 14. května 2018 ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 od 17:00 hodin. Přenosy pořizuje MČ Praha 7.

Program 4. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7:
Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového výboru

3. NÁVRH na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7

4. NÁVRH na zapojení finančních prostředků na tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2018 a dále zapojení aktuálního zůstatku SFZ z roku 2017 – rozpočtové opatření měsíce května 2018 (RO 40/2018)

5. NÁVRH k finančnímu vypořádání hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 7 za rok 2017, včetně zajištění rozpočtového opatření měsíce května 2018 (RO 41/2018)

6. NÁVRH na uzavření Souhlasného prohlášení mezi MČ Praha 7 a Bytovým podnikem v Praze 7, státní podnik v likvidaci, k převodu pozemku parc. č. 596, jehož součástí je budova č.p. 851 Milady Horákové 84, vše k.ú. Bubeneč, do majetku hl. m. Prahy, svěřená správa nemovitostí MČ Praha 7

7. NÁVRH na zřízení věcného břemene osobní služebnosti k provedení § 25 odst. 4 energetického zákona, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě v občanském zákoníku, na pozemcích svěřených MČ Praha 7 parc. č. 373/1, 373/21, 373/22 a 373/23, vše v k. ú. Holešovice, v souvislosti s přeložkou sítí z důvodu budoucí realizace parkoviště P+R v ulici Jankovcova a navazující obnovou sítí

8. NÁVRH na podání žádosti na hl. m. Praha o svěření pozemku parc. č. 1057/2 v k.ú. Holešovice (část dvora ZŠ Tusarova) do správy nemovitostí MČ Praha 7

9. NÁVRH na projednání záměrů vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7, společností Holešovický Trojúhelník a.s. a společností HOLEŠOVICE OFFICE CENTER s.r.o.

10. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce května 2018 (RO 44/2018) v celkovém objemu 6 100 000,- Kč (rozpočtově 6 100,0 tis. Kč) účelový investiční příspěvek zřizovatele – v návaznosti na realizaci investiční akce: „Adaptace obj. Fr. Křížka pro zdravotnické služby“ – a následného přesunu polikliniky do nových prostor, včetně souhlasu k použití fondů příspěvkovou organizací Poliklinika Praha 7

11. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

12. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

13. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

14. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

15. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

16. Dopisy, adresované Z MČ P7

17. Různé

18. Závěr